FORENINGENS ØKONOMI

Regnskab 2018 og budgetforslag 2019
 

Revideret regnskab 2018 der blev godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2019
INDTÆGTER

                                

Kontingenter 34.005
Plejevederlag - Borren 5.000
Møder og arrangementer 4.892
Bustur 14.650
Andre Indtægter 499

I alt

59.046


UDGIFTER
Generalforsamling 880
Bestyrelsesmøder 1.278
Annoncer og PR 16.630
Kontorhold 4.084
Porto 4.174
Gebyr og renter 521
Arrangementer og foredrag 15.165
Busture 16.831
Arkæologigruppen 354
Lugekonerne 413
Materialer 8.919
Gaver 1.892
Andre udgifter 2.349

I alt

73.494

Underskud

14.448
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 45.816
(Se originalregnskabet med noter og underskrifter her)
   
   

UDSPECIFICERING AF INDTÆGTER OG UDGIFTER

INDTÆGTER

Kontingent: Færre har betalt kontingent for 2019 i 2018.

Plej en gravhøj:  Ny aftale med kommunen, der giver mindre arbejde og derfor færre penge. De penge, der tjenes på at pleje Borren, bruges til at afholde arrangementer for de frivillige.

UDGIFTER

Kontorhold: Der er i 2018 indkøbt medlemskort for 1.962 kr.

Portoudgifter:  Flere medlemmer = flere breve. Desuden portostigning.

Arrangementer og foredrag: Vi har afholdt sammenkomst for bestyrelser i de 2 museumsforeninger for 2.500 kr.

Busture: Der har været afholdt bustur til Tirpitz for medlemmer af samarbejdsudvalg fra de 2 museumsforeninger, for at se anderledes museumsformidling. Pris: 2.875 kr.

Materialer: Materialer til indretning af mødelokale: 1.200 kr. Materialer til indretning af materialerum: 1.100 kr.Frivilligveste :  5.763 kr. Diverse andre materialer:  585 kr. Andre udgifter:  Kontingent Sammus: 275 kr. Deltagelse i møde Sammus 250 kr.

Arbejdsskadeforsikring: 489 kr. Krans til Annie Westphael: 1.050 kr. Desuden indløb af drikkevarer til forbrug i mødelokale og til arbejdshold til indretning af lokaler.

 

KOMMENTARER TIL REGNSKAB 2018

Regnskabet udviser et underskud på 14.448,30.  Dette skyldes delvist mindre indtægter, men primært stigende udgifter.

En del af udgifterne kommer af, at Museumsforeningen i 2018 fik mulighed for, at indrette et mødelokale på museet, hvor vi kan afholde møder, og hvor de frivillige kan spise og drikke kaffe, når vi har arrangementer på museet. I den forbindelse skal det nævnes, at de frivillige har brugt over 600 timer på museet i 2018 til arrangementer og indretning af lokaler.

Desuden fik vi mulighed for at indrette et rum til materialer, der bruges til forskellige aktiviteter.  Disse materialer har hidtil været opbevaret hos kasserer.

Der er indkøbt veste til de frivillige, så det tydeligt fremgår ved et arrangement, hvem gæsterne kan henvende sig til, og hvor vi kommer fra. De frivillige har i 2018 brugt 350 timer til arrangementer udenfor museets matrikel. I den forbindelse skal nævnes, at Museumsforeningen i 2018 har tegnet en ulykkesforsikring for de frivillige, så de er dækket, når vi har arrangementer udenfor museet.

Bortset fra forsikringen er disse udgifter en langsigtet investering, der ikke gentager sig i 2019.

Museumsforeningen har desuden meldt sig ind i Sammus, der er en sammenslutning af 67 museumsforeninger i Danmark, der har som formål bl.a. at synliggøre de folkelige kræfter bag museerne. Desuden kan vi indhente inspiration.

 

   
Budget 2019, der blev godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2019
   
INDTÆGTER  
Kontingenter 37.000
Plejevederlag - Borren 5.000
Møder og arrangementer 6.000
Busture 20.000
Andre indtægter 0
I alt 68.000
   
UDGIFTER  
Generalforsamling 1.000
Bestyrelsesmøder 2.000
Annoncer og PR 19.000
Kontorhold 2.000
Porto 3.000
Gebyr og renter 200
Arrangementer og foredrag 15.000
Busture mv. 20.000
Arkæologigruppen 500
Lugekonerne 500
Materialer 1.500
Gaver 1.000
Andre udgifter 2.300
I alt 68.000