Dagsorden

Generalforsamling onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00
i “Det Vilde Køkken” i Klint, Klintvej 158, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.
Jørgen Stoltz blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens
rettidige indkaldelse.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Læs her
Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2021. Se det her
Regnskabet blev godkendt

4. Budget 2022.
A. Fremlæggelse af budget for indeværende år. Se det her
Budgettet blev godkendt
B. Fastsættelse af næste års kontingent.
Gældende kontingentsats er 150 kr. for et medlemskab – vedtaget af
generalforsamlingen i 2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Kontingentet kr. 150 godkendes.

5. Indkomne forslag.
Forslag til punkt 5 skal værebestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt til bestyrelsen, kan
diskuteres på generalforsamlingen, men ikke gøres til genstand for
beslutning/afstemning.
Ingen forslag indkommet.

6. Forslag til vedtægtsændringer. Se det her
Johan Gotfredsen vil på generalforsamlingen begrunde hvorfor vi fortsætter
med 2 navne.
Vedtægtsændringen blev godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at bestyrelsen fortsat består af 5
bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelses­suppleanter.
Joan Almgren og Johan Gotfredsen er på valg.
Bestyrelsens størrelse blev godkendt.
Joan Almgren blev genvalgt. Michael Ross blev nyvalgt.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Ruth Christensen og Claus Marcussen er på valg.
Ruth Christensen blev genvalgt og Ib Holm Hansen nyvalgt.

9. Valg af 1 revisor.
Annelise Prien er på valg.
Annelise Prien blev genvalgt.

10. Valg af 1 revisorsuppleant.
Randi Dalsgaard er på valg.
Randi Dalsgaard blev genvalgt.

11. Eventuelt.
Forskellige emner omtalt.