Generalforsamling

Generalforsamling 2019
Ordinær generalforsamling blev afholdt onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 i Det Vilde Køkken, Klintevej 158, 4500 Nykøbing Sj.


DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Jørgen Stoltz blev valgt som dirigent. Vagn Dalsgaard og Ruth Christensen blev valgt som stemmetællere.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Formand Kjeld Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt.
Læs beretningen her

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018
Kasserer Joan Almgren fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
Se regnskabet her.

4. Budget 2019
A. Fremlæggelse af budget for indeværende år.
Kasserer Joan Almgren fremlagde budget 2019, der blev godkendt.
Se budgettet nederst på siden her.
B. Fastlæggelse af kontingent for 2020.
Kasserer Joan Almgren fremlagde bestyrelsens forslag om fastholdelse af gældende kontingentsats på 100 kr. for et medlemskab. Det blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Ændring af foreningens vedtægter
Formand Kjeld Jensen oplyste, at der var en berigtigelse til det udsendte materiale, idet ordet ”kulturhistorisk” i §2 var faldet ud. Den korrekte ordlyd er herefter denne ”…og subsidiært støtte opretholdelsen af professionel kulturhistorisk museumsvirksomhed i Odsherred, herunder Museum Vestsjælland.” Efter denne berigtigelse blev vedtægtsændringerne godkendt.
Se de nye vedtægter her.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Joan Almgren, Lene Rosenkjær og Claus Marcussen.
Formand Kjeld Jensen oplyste, at alle er villige til genvalg, men at der sker et par ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet bestyrelsen samtidig med valgene konstituerer sig.
Joan Almgren, Inge Nielsen, Claus Marcussen og Stig Merrild Madsen blev valgt.
Inge Nielsen overtager sekretæropgaven i stedet for Lene Rosenkjær, der pga. fremtidige udlandsrejser ønsker at være bestyrelsessuppleant. I konsekvens af Inge Nielsens valg til sekretær skal Inges plads i bestyrelsen besættes og her blev Stig Merrild Madsen valgt, dog kun for 1 år for at overholde vedtægternes regler om valg i bestyrelsen.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er Johan Gotfredsen.
Vores hidtidige suppleant Per Ole Holmqvist afgik ved døden ultimo 2018, hvorfor der skal nyvælges en suppleant.
Johan Gotfredsen og Lene Rosenkjær blev valgt.

9. Valg af 2 revisorer
På valg er Annelise Prien og Jens Westphael, der blev genvalgt.

10. Valg af 1 revisorsuppleant
På valg er Randi Dalsgaard, der blev genvalgt.

11. Eventuelt
Intet.