Beretning 2018

Aflagt af formanden på generalforsamlingen den 6. marts 2019

Igen i år skal vi desværre mindes 2 af vore medlemmer, der er afgået ved døden.  Vores mangeårige æresmedlem Annie Westphael Jensen døde 26. oktober 2018, og juleaftens morgen døde bestyrelsesmedlem Per Ole Holmqvist helt uventet. Begge døde alt, alt for tidligt. Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig og mindes Annie og Per Ole. Tak for alt Annie. Tak for alt Per Ole. Og apropos Annies bortgang får det mig til at fortælle, at vi heldigvis stadig har 2 æresmedlemmer i foreningen – Grethe Stæhr og Peter Mortensen.

Bestyrelsens beretning
Beretningen er som de seneste år en skønsom blanding af store og små ting – ting vi mener tegner et godt billede af foreningen – og igen i år har det været umuligt at gøre beretningen kort.

Synlighed 
2018 har været et godt år for foreningen og skyldes ikke mindst foreningens gamle strategi med større synlighed. Vi har revideret vores foreningsfolder, ligesom Johan Gotfredsen bruger megen energi på til stadighed at opdatere hjemmesiden og lave gode nyhedsbreve. Joan Almgren drifter en meget aktiv Facebookside, hvor hun henviser til store og små historiske nyheder i indland og udland. Det er helt forrygende med spændende nyt – hver dag.  Så meld jer til, hvis I lyster. Jo vi er helt fremme i skoene. Det bliver heldigvis positivt bemærket at vi er aktive og synlige. Vi har haft en medlemsfremgang i foreningen på ikke mindre end 59 i 2018 – og vi havde pr. 31/12-2018 401 medlemmer. Antallet af medlemmer har stor psykologisk betydning for foreningens virke og for vores synlighed og gennemslagskraft. I bestyrelsen er målsætningen, at foreningen til stadighed skal have mindst 300 medlemmer – og gerne flere.

Associerede til bestyrelsen
At være helt fremme i skoene stiller store krav til bestyrelsens arbejdsevne. Bestyrelsen har derfor ønsket at sikre sin funktionsduelighed og kontinuitet ved at tilknytte associerede til bestyrelsen. Og hvad er en associeret så? Ja, i al sin enkelthed er det medlemmer med særlig interesse for foreningens arbejde. De associerede er potentielle bestyrelsesmedlemmer og deltager i bestyrelsesmøderne og i bestyrelsens øvrige arbejde, dog uden formel stemmeret.
Vi er rigtig glade for tiltaget og Stig Merrild Madsen har i nogen tid været associeret. Tak til Stig.
Såfremt der er medlemmer, der har lyst til at arbejde på denne uformelle måde, må I meget gerne henvende jer til mig. Bestyrelsen vil i den kommende tid spørge udvalgte medlemmer, der udviser særlig interesse.  

Frivillige
Foreningen har også held med at tiltrække nye frivillige, der gør, at vi kan løfte vore mange aktiviteter.Vi har god succes med at spørge gamle som nye medlemmer ”vil du hjælpe” – og det vil folk meget gerne. Vi afholder hvert år 2 arrangementer for vore frivillige – et om foråret hvor vi ”gør” os klar til den kommende sæson og et om efteråret, hvor vi evaluerer sæsonen arbejde. Arrangementerne er med spisning, som foreningen selvfølgelig betaler, dog på den måde, at det er de frivilliges eget arbejde, der betaler – nemlig vederlaget for pasningen af Borren. Vi har plads og opgaver til alle, der meget hurtigt kommer ind i fællesskabet og bliver vigtige nøglepersoner. Så kom gerne.

To spor i vore aktiviteter
Vi har stor fokus på medlemsrelaterede aktiviteter, f.eks. foredrag og temature i landskabet. Bestyrelsen ønsker at bruge flere kræfter her, og har derfor nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen, der skal løfte opgaven. 
Vi støtter Museum Vestsjælland – eller rettere Museum Vestsjællands lokale museumsafdelings drift – på alle tænkelige måder. Dog har vi ikke økonomi til at støtte museet eller større museumsaktiviteter direkte med pengedonationer. Det prøver vi nu at løfte ved at søge fondspenge – mere herom senere.  Det ene udelukker heldigvis ikke det andet og begge aktiviteter genererer nye medlem­mer til foreningen.

Museum Vestsjælland
Men lad os starte Museum Vestsjælland. De skal som vor gode samarbejdspartner have en særlig og stor omtale. Noget kan siges ganske kort: Museum Vestsjælland tilfører Odsherred meget – primært alle de gode særudstillinger –  men museet har også løftet den store registrerings- og bevaringsopgave, der lå. Dvs. nu er alle museets museumsgenstande sikret for fremtiden og de, der ikke er, ja de bliver enten destrueret eller solgt. Vores samarbejde med museet fungerer fortrinligt. Men noget skal alligevel uddybes:

Det daglige samarbejde fungerer bare – hverken særlig formelt eller struktureret. Men tingene løses ved fælles hjælp – ofte hjulpet godt på vej af vores kasserer Joan Almgren, der arbejder på museet. Men, for der er et men. Det er tydeligt at Museum Vestsjælland har knappe ressourcer på det praktiske plan, og det tror jeg at museet vedblivende vil have. Her ligger opgaver, som vi forsøger at løse.

Formandsmøderne – dvs. de 2 årlige møder, hvor formændene for de 7 museumsforeninger (6+skolemuseet i Flakkebjerg) mødes med museumsdirektøren -er gode og givende møder, der er med til at ryste museums­foreningerne og museet sammen og gøre os til ét museum.

Bestyrelsen. I det sidste år har det været et stort ønske fra formandskredsen i museumsforeningerne, at de frivillige blev repræsenteret i Museum Vestsjællands bestyrelse. Det har Museum Vestsjællands bestyrelse bakket op om – ud fra stor anerkendelse af de frivilliges arbejde og derfor har museumsforeningerne nu fået 1 plads i museets bestyrelse.
Set fra mit synspunkt har det en enorm signalværdi overfor vore medlemmer og vore frivillige, at museet anerkender de frivilliges indsats. En plads i bestyrelsen signalerer, at de frivillige indgår i museets fremtidsplaner. Jeg er derfor meget glad for Museum Vestsjællands påskønnelse.
Formandskredsen har indstillet Alice Faber (formand for Odsherreds Kunstmuseum og Malergårdens Venner) til bestyrelsesposten med David Barry (formand for Kalundborg Museumsforening) som stedfortræder. Museumsforeningens bestyrelsen har bakket indstillingen op.
I forlængelse af, at museumsforeningerne indtræder i Museum Vestsjællands bestyrelse, ser museet gerne, at det tætte samarbejde formelt afspejles i foreningernes vedtægter. Det vender vi tilbage til senere her på generalforsamlingen. Museet ønsker ligeledes at knytte foreningens frivillige tættere til museet, men her er bestyrelsen mere tøvende, idet vi ønsker at bevare overblikket, dialogen og aftaleretten med vore frivillige.

Museumsbygninger. Der er stadig intet nyt omkring sammenlægningen af Odsherreds Kunstmuseum og Odsherreds Kulturhistoriske Museum på én fælles matrikel, så indtil videre lever de to museer i bedste velgående på hver deres matrikel. Det eneste nye – og det har vi igen læst i NordVestnyt – er, at kommunen arbejder med planer om udstykning og salg af hele Annebjerg til byggegrunde m.v. Måske har kommunen fået ideen fra os, idet vi har peget på, at man kunnet sælge et af de to byggefelter på museet til f.eks. hotelbyggeri for at skaffe startskapital til et nyt museum. Avisartiklen omtaler ikke, om pengene skal gå til startsfinansiering af et nyt museum – eller blot havne i den igen slunkne kommunekasse.

Omstruktureringer m.v. Som omtalt på sidste generalforsamling har Museum Vestsjælland gennemført en omstrukturering i 2018. Omstruktureringen betød, at fagområder, personale og domiciler blev ombrudt og fik den lykkelige udgang for os, at både Britta Tøndborg og Thomas Lund Johansen fortsat har base på Anneberg. Det er vi rigtig glade for, da vi samarbejder godt. Det er tillige vigtigt at Annebjerg er bemandet og at der helt bogstaveligt er liv i huset.

Udstillinger. Som jeg orienterede om i december-nyhedsbrevet fortsætter Museum Vestsjælland med ændringerne. Museum Vestsjælland ønsker at give hver af de seks kommuners store udstillingssteder deres særlige udstillingstema – dvs. hver af de 6 tilknyttede kommuner får hver deres særkende og ansvarsområde.

I Nyhedsbrevet lovede jeg, at uddybe planerne på generalforsamlingen:

Odsherred: Oldtid og kunst. (oldtid er stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid – det er lige os).
Holbæk: Købstaden og det maritime.
Kalundborg: Middelalder.
Ringsted: Velfærdssamfund og industrialiseringen.
Slagelse: Håndværk og handel.
Sorø: Dannelse og uddannelse.

Hvorfor sker det så netop nu? Det enkle svar er, at det sker på direkte opfordring af Kulturministeriet, der efterspørger fornyelse og specialisering. Tak for det. Det vil de enkelte museumsafdelinger få stor gavn af. Mange af udstillingerne er virkelig gamle, så det er godt tænkt.
Formålet med specialiseringen er at fremtidssikre Museum Vestsjælland og den enkelte museums­afdeling. Udvikling og etablering af de seks nye udstillinger forventes at ske i etaper og være gennemført senest med udgangen af 2026.
De 6 nye udstillinger vil tilsammen koste over 100 millioner kroner. Penge, der skal tilvejebringes via fondsansøgninger m.v. Det bliver benhårdt at skaffe de mange fondspenge, der for øvrigt skal skaffes samtidig med op til 50 million kroner til bygningsvedligeholdelse af Malergården, Kalundborg Museum m. fl.
Det gode spørgsmål er så, om der sker ændringer i vores samarbejde med museet? Det kan jeg slet ikke forestille mig. Museet får mere og mere brug for os frivillige – og vi har brug for Museum Vestsjælland.
Sammenfattede vil jeg sige, at det er en klog satsning af Museum Vestsjælland. Men det er meget ambitiøst at skulle skaffe 100 millioner kroner over kun 7 år + yderligere 50 millioner kroner til bygningsrenoveringer. Det bliver spændende at følge og det bør vi nok få museumsdirektøren til at orientere om på en kommende generalforsamling.

Nok om Museum Vestsjælland – og dog.

Museumshaven og ”Arkæologi i Børnehøjde”

For selvfølgelig skal Museumshaven og ”Arkæologi i Børnehøjde” have en særlig omtale.

Museumshaven. Den gode nyhed er, at der i 2018 har været flere frivillige til at passe haven end nogensinde før. 7 i alt – og som Ruth Christensen–foreningens tovholder siger – allemed vekslende helbredsstatus.  Men det holder ikke pigerne tilbage.
Havens bede er omlagt, så man lettere kan komme rundt. Det har de mange besøgende og de frivillige selv været glade for.
Haven har dannet ramme om et velbesøgt slow-food arrangement i samarbejde med museet. Det er et område, vi bør dyrke noget mere. Dels er det et kerneområde i Geopark Odsherred og der er vel også en akse der hedder slow-food og Det Vilde Køkken. Den niche – eller skal vi kalde det den synlighed – den skal vi have fat i.
I vinterens løb er haveholdet begyndt at beskære havens mange æbletræer, og haveholdet kan sagtens bruge flere mennesker, der har tid, lyst og kompetence til beskæring, lugning, skilteproduktion, æblemostning, plantefarvning eller hvad folk nu kan.
Jo mere liv vi kan skabe i haven, jo bedre.
Museumshaven er et stort aktiv for Museum Vestsjælland og en fantastisk ramme om vore familieaktiviteter i ferierne. Vekselvirkningen mellem at kunne se museets 5 udstillinger og deltage i vore aktiviteter falder i gæsternes smag.

Arkæologi i Børnehøjde”. Museet og vi har et fælles mål om, at når vi har ”Arkæologi i Børnehøjde” i museumshaven, så skal der være så mange forskellige oplevelser og aktiviteter, at familierne bliver på museet hele dagen. Det begynder at lykkes og vi ser flere og flere børnefamilier, der har madkurven med.
Den udvikling kræver at vi konstant udvikler tilbuddene, for vi er i den luksussituation, at vi har familier, der kommer igen år efter år. Vi hører ind imellem forældre og bedsteforældre sige: ”Børnene ville herud – det er årets bedste oplevelse”. Det varmer og forpligter. Tak til alle vore frivillige, der troligt møder op igen og igen, og giver familierne gode oplevelser.
Jeg kan fortælle, at foreningen via ”Arkæologi i Børnehøjde” har fået 13 nye medlemmer i 2018 – medlemmer der er meldt ind via museet. En rigtig god aftale.

Museum Vestsjællands frivillighedsdag
I år gik turen til Kerteminde på Fyn, hvor vi både besøgte Johannes Larsen Museet og Ladbymuseet – begge en del af Østfynske Museer.
Det var en bragende god dag med fornemt indhold. Fra vores forening deltog vist nok 6 personer. Til jer frivillige, der ikke plejer at deltage: Prøv det ! I bliver ikke skuffede.
Tak og stor ros til planlæggerne fra Museum Vestsjælland og tak for anerkendelsen af de frivillige.

Foreningens logo
Logoet er justeret og vi har indkøbt foreningsveste, så foreningens frivillige er synlige ved vore arrangementer. Det er en god beslutning, som vi allerede har fået megen ros for.

Fundraising
Bestyrelsen har nedsat en Fundraisinggruppe. Fordi vi er så aktive, som tilfældet er, begynder vi at bruge penge. Det er helt fint, men p.t. bruger vi af vores formue, der kun er på ca. 50.000 kr. Bestyrelsen har for år tilbage vedtaget, at foreningen til stadighed skal have en likvid kapital på omkring de 50.000 kr. Det må bestyrelsen selvfølgelig handle på, og vi har derfor besluttet, at vi er nødt til af få ekstern finansiering fra fonde m.v. til vores øgede aktiviteter og indkøb af nyt materiel, samt til evt. at støtte museet med indkøb af f.eks. nye havemøbler til museumshaven.
Det er besnærende at sætte nye skibe i søen, men både de nye og de gamle skibe skal males op og vedligeholdes – måske endda forbedres. Det kræver penge.

Arbejdsskadeforsikring
Foreningen har tegnet en frivillige-arbejdsskadeforsikring. På sidste generalforsamling fortalte vi, at vi var i dialog med kommunen om en kommunal forsikringsordning for vore frivillige. Kommunen ønskede ikke kollektivt at tegne en forsikring for alle kommunens frivillige, og derfor har foreningen selv tegnet en arbejdsskadeforsikring, så vore frivillige også er dækket, når de arbejder udenfor museet, f.eks. på Borren.
Når vore frivillige arbejder på museet, er det museets forsikring, der dækker.

Borren
Pasning af Borren har i 2018 krævet en stor indsats. Aftalen med kommunen er ændret, så plejeopgaven er blevet mindre – og samtidig har vi plejet fortidsmindet oftere end forlangt i aftalen. Det har været en klog disposition, fordi de 7-8 frivillige så har følt sig foran. Det er en model vi vil bruge fremover. Og vi tjener 5000 kr. til foreningens frivillige.

Naturens Dag 2018
Vi skønner, at der var 2 – 300 gæster. De deltagende foreninger var stort set tilfredse med arrangementet og dagen. Formen og rammerne er gode, og genererer gode snakke med vore gæster, der er videbegærlige. Familieopgaven fungerer og får gæsterne rundt til aktørerne og åbner op for en dialog. Enighed om, at hovedparten af gæsterne ikke var lokale, men sommerhusfolk.
Derfor afholdes dette års Naturens Dag ved Sandskredet i Kongsøre Skov og dagen fremrykkes til søndag den 1. september 2019, så vi ikke kolliderer med Odsherred Folkemøde. Det bliver spændende at se, om der kommer flere gæster.

Foredrag
Efterårets 2 foredrag om Odsherreds navne trak rigtig mange deltagere og var på alle måder er stor succes. De to aftener gav 50 nye medlemmer og to fantastiske foredrag for mere end 200 af vore medlemmer.
Vi var forberedt på et underskud, idet foredragsholderen skulle have honorar efter Folkeuniversitetets regler, ligesom vi annoncerede dyrere end vanligt. Underskuddet blev så beskedent som 4.500 kr. Og så fik vi bekræftet, at Det Vilde Køkken godt kan håndtere op til 100 deltagere, så alle får en god oplevelse.
Rikke Steenholt Olesen kommer igen i foråret 2020. Rikke var med ved det sidste foredrag og er ekspert i Odsherreds navne – det emne blev vi jo slet ikke færdige med.

Variation
Variationen i vore aktiviteter tiltrækker nye deltagere og foreningen oplever, at rigtig mange af kommunens tilflyttere er meget interesseret i historie – især den lokale. Det mærker vi både ved vore foredrag, som på vore naturture.
Ikke alle melder sig ind i foreningen, men langt de fleste gør. Mange går målrettet efter særlige temaer – det skal vi kunne opfylde. 
Bestyrelsen prøver til stadighed at udvikle foreningen og en af planerne har været at indlede et formaliseret samarbejde med Folkeuniversitetet, således at vi måske kunne tiltrække nye deltagere til vore arrangementer.
Desværre ser det ud til at blive for dyrt for foreningen på alle måder, så jeg forventer ikke, at de igangværende sonderinger falder heldigt ud.

Årets bustur
Vores traditionelle bustur gik til Kalundborg. Turen var en kæmpeoplevelse, og turen viser med al tydelighed, at vi kan få store oplevelser lokalt, blot vi sikrer gode værter, som i Kalundborg, hvor Martin Pavon og David Barry viste rundt. Og stik imod hvad jeg lige har sagt, så går årets bustur her i 2019 til M/S Museet for Søfart i Helsingør. Busturen er den 6. november. Det er senere en vi plejer, men bestyrelsen vil have en særudstilling om Troels Kløvedal med. Derfor.

Kulturnat
Kulturnatten i Aksen i Asnæs var fredag den 26. oktober 2018. Kulturnatten har nu fundet en form, der fungerer for os, der er i Aksen. De forskellige foreninger passer godt sammen.
Personligt syntes jeg, at der sker alt alt for meget i Asnæs på selve Kulturnatten/aftenen. Det giver for få kunder til de enkelte aktører.
Vi kan godt betjene flere gæster – omvendt er det også dejligt at have tid til den enkelte interesserede.

Julemærkemarchen
Julemærkemarchen og jul på Anneberg den 2. december 2018 var en god dag, hvor setuppet og samarbejdet med både museum og Julemærkemarchen fungerede. Super arrangement med ca. 200 deltagere. God ramme med start- og slutsted og aktiviteter ved museet. Desværre gik kun få gæster ind i museet. Gæsternes fokus var mest på vore dejlige æbleskiver og alkoholfrie gløgg, men både kreaværksted og metaldetektorer var i brug. Eneste anke: Hvor var den lokale avis henne?  Næste år udarbejder vi selv en pressemeddelelse – før eller efter.

Jul på gågaden
Til julearrangement på gågaden i Nykøbing Sj. den 16. december 2018 stod vi igen i år helt alene, da Handelsstandsforeningens nye gademester ikke vidste, at vi plejer at deltage, og derfor heller ikke havde inviteret os med på gågaden den 9. december. Det var nu heldigt nok, for den 9. december regnede helt væk.
Omvendt kan vi sige, at vores arrangement i 2018 frøs væk – det var simpelthen for koldt for os og for de få handlende. Vi var derfor kun på gågaden i 1½ time.
Fremover bliver vi inviteret med på den fælles juleaktivitetsdag på gågaden, der heldigvis ligger først i december. Det bliver godt.

Tak til alle 
Her til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det store arbejde, I hver især gør for foreningen. Det er en fornøjelse at samarbejde med jer.
Tak til alle frivillige for jeres store engagement og arbejde.
Og tak til vore mange medlemmer. Det er trods alt jer vi laver arbejdet for. Dejligt at I også støtter op.
Bestyrelsen tolker det store medlemstal derhen, at  medlemmerne er tilfredse med medlemskabet og foreningens aktiviteter.

Som afslutning vil jeg blot sige, at det er svært ikke at være begejstret. Naturligvis skyldes vores succes også vores mere end 110 årige historie – og de fire oprindelige museumsforeningers store arbejde. Men det er primært den siddende bestyrelse siden museumsfusionen i 2013 vi kan takke for, at det er lykkedes at skabe en livsduelig forening.
Det er nu godt gået på bare 6 år.