Beretning 2019

Aflagt af formanden på generalforsamlingen den 11. marts 2020

Årets beretning er kort. Det skyldes, at I løbende året igennem er informeret om foreningens liv via foreningens Nyhedsbreve – og ikke mindst, at Arne Andersen skal fortælle os om Lammefjorden efter generalforsamlingen – og den fortælling trækker selvfølgelig mere end en lang beretning.

Ods Hædring 2019
Årets vigtigste begivenhed i foreningen har været, at foreningens kasserer, idémager, tovholder og “blæksprutte” Joan Almgren fik kommunens Fritidspris. Joan fik overrakt prisen ved en festlig Ods Hædring (er det ikke et pragtfuldt navn?) i Vallekilde-Hørve kultur- og fritidscenter den 8. november 2019.
Bestyrelsen var til det sidste spændt på, om vores indstilling af Joan bar frugt, for der var godt nok stærke konkurrenter – og vi er så stolte af, at Joan fik prisen. I begrundelsen for tildelingen lød det blandt andet, at Joan er og har været museumsforeningens idéudvikler og igangsætter omkring udvikling af familieak­tiviteter for børn og voksne på Odsherred Muse­um. Hertil skal lægges, at hun koordinerer arbejdsopgaverne og altid selv går forrest i det praktiske arbejde – hun kommer først og går sidst.
Tilbage er kun at ønske Joan et stort til lykke med prisen. Og som Joan sagde i sin takketale, så ville alle hendes initiativer ikke lykkes uden en meget aktiv flok frivillige og en lydhør bestyrelse.

2019 har også på andre områder været et godt år for foreningen.
Vi har haft en tilgang på 120 nye medlemmer og samtidig har kun 32 personer meldt sig ud. Det betyder, at foreningen pr. 31. december 2019 har godt 400 medlemmer.
Hjertelig velkommen til vore nye medlemmer og STOR tak til alle for at bakke op om foreningens arrangementer.
Og vi har den glæde, at foreningen stadig har 2 æresmedlemmer, nemlig Grethe Stæhr og Peter Mortensen.

Vig Bio
Vi har netop prøver noget nyt. Onsdag formiddag den 29. januar havde vi lejet hele Vig Bio, hvor vi viste filmen ”Før Frosten” med Jesper Christensen i hovedrollen. Det var helt forrygende. Ikke mindre en 137 havde meldt sig til arrangementet og vi måtte derfor undervejs ændre setup’et fra at være en bordvis diskussion til at være et spørgeskema og efterfølgende svar – men desværre var der næsten ingen dialog. Alligevel indfriede arrangementet vores for­ventninger og bestyrelsen har derfor besluttet, at vi gentager det i fremtiden. Også caféen og Vig Bio var glade for arrangementet.
Når vi gav os i lag med filmarrangementet var det ud fra ønsket om at være så aktuelle og alsidige som mulig – og måske derved tiltrække andre nye medlemmer. Det er et spor, vi har forfulgt de seneste år – og vores stigende medlemstal viser, at folk bakker op. Det er vi rigtig glade for.

Det hele begyndte med 4 hjemstavnsforeninger
Jeg har de sidste par år gjort meget ud af at fortælle, hvem vi er – og det spor vil jeg gå videre ud ad i dag.
For hvad er Odsherred Museumsforening og hvad er foreningens strategier?
Det hele startede med 4 hjemstavnsforeninger. Disse fire foreninger havde et vist samar­bejde, der blev formelt i 2003, hvor foreningerne slog sig sammen og dannede Odsherreds Kulturhistoriske Museum og købte Anneberggård som fremtidigt fælles museum. Sigtet var naturligt nok at promovere hele Odsherred og ikke mindst Odsherreds kulturhistorie. Det var en god beslutning.
Odsherred Museumsforening blev dannet i 2013 i forlængelse af, at Odsherreds Kultur­historiske Museum blev en del af Museum Vestsjælland. Foreningen havde indtil da ejet museumsbygningerne og siddet i museets bestyrelse – nu skulle foreningen redefinere sin rolle ud fra, at der er en lang tradition og stor interesse for den lokale kulturhistorie i Odsherred – og ikke mindst skabe et nyt ståsted.

Foreningens formål
I henhold til vedtægterne er det primært at virke for udbredelsen af interessen for og kendskabet til kultur­historie i Odsherred, og subsidiært støtte opretholdelsen af profes­sio­nel kulturhistorisk museums­virksomhed i Odsherred, herunder Museum Vestsjælland.

Vi skal være synlige, kendte og til stede – og det kræver strategier
Bestyrelsens førsteprioritet er foreningens to formål, men en forudsætning for at de lykkes er at være synlig, kendt og til stede.
Vi har derfor udviklet en synlig­heds-strategi, der både er fysisk og mediebåret. Fysisk består den af indkøb af for­enings­veste, beachflag og store ophængsbannere, samt trykning af ny forenings­folder. Herudover er vi fysisk til stede på Odsherred Museum, ved julearrangement, Kulturnatten i Asnæs, Nytårskur i Borren i Højby og Folke­mødet i Odsherred. Mediebåret er vi på nettet med en aktuel og opda­teret hjemmeside, vi udsender Nyhedsbreve mindst hver måned og så annon­cerer og føromtaler vi alle vore aktiviteter i Lokalavisen.
Tillige drifter vi en aktiv Facebookside, der på daglig basis henviser til store og små kulturhistoriske nyheder i indland og udland.
Strategien virker – bedømt ud fra foreningens stigende medlemstal.

Aktiviteter
Vi skal udvikle gode medlemsrelaterede aktiviteter og det gode samarbejde med Museum Vestsjælland.
Bestyrelsens ser det som en løbende proces at udvikle både de medlemsrelaterede aktiviteter og udvikle det gode samarbejde med Museum Vestsjælland.
Aktiviteter for medlemmerne er pr. år 4-6 foredrag, 2-3 temature i landskabet og en dagslang bustur. Medlemsopbakningen til vore arrangementer er stor – i 2019 samlet 677 personer.
Vores samarbejde med Museum Vestssjælland er fortrinligt.
Museum Vestsjælland tilfører Odsherred og for­enin­gen meget. Ud over de gode særud­stillinger har museet også løftet den store registrerings- og bevarings­opgave, der lå. Vores forening får herudover mange medlemsfordele, og det kvitterer vi for ved at yde lystbetonet arbejde for museet. For det er tydeligt, at Museum Vest­sjælland har knappe ressourcer på det praktiske plan. Vi støtter derfor efter bedste evne den lokale museumsafdelings drift. Dog har vi ikke økonomi til at støtte direkte med penge­donationer.
Vore frivillige drifter museumshaven, kreaværkstedet, passer nærområdet og så er vi i alle skoleferier aktive i museumshaven med Arkæologi i Børnehøjde og gamle lege. I 2019 havde Arkæologi i Børnehøjde 1221 deltagere, der tillige besøgte museets udstillin­ger. Herudover understøtter vi museets aktiviteter såsom julemærkemarchen.
Museet har også bedt os om at komme med forslag til indhold i det kommende udstillings­rum m.v. i stakladen på museet, der er planlagt til indvielse inden sommersæsonen.

Vi har en fælles vision med Museum Vestsjælland
Jo mere liv vi kan skabe i museumshaven, des bedre
Museumshaven er omdrejningspunktet for at familierne bliver på museet hele dagen.
Museumshaven er et stort aktiv for Odsherred Museum og en fortræffelig ramme om vore familie­akti­viteter. Vekselvirkningen mellem at besøge museets 5 udstillinger og deltage i vore aktiviteter falder i gæsternes smag. Museet og vi har det fælles mål, at når vi afholder ”Arkæologi i Børnehøjde”, så skal der være så mange forskellige oplevelser og aktiviteter, at familierne bliver på museumsmatriklen hele dagen. Det begyn­der at lykkes – og vi ser flere og flere børnefamilier, der har madkurven med. Og heldigvis også flere og flere turister og landliggere med madkurv.

Vi skal have flere frivillige
Foreningens frivillige har passet museumshaven i mange år – også før den nuværende have blev anlagt i 2004. Men ellers har foreningen kun haft frivillige siden 2015. Vi har p.t. 25 meget aktive frivillige, der alle har kompetencer til at dække flere aktiviteter – og som stiller op igen og igen.
At spotte og tiltrække nye frivillige er en vital og vigtig opgave for bestyrelsen og altaf­gørende for om vores synlighedsstrategi kan gennemføres.  
Vore frivillige brugte sammenlagt 846 timer til aktiviteter af enhver slags i 2019. Det skal de have en stor tak for.

Der er stadig intet nyt omkring sammenlægningen af Odsherreds Kunstmuseum og Odsherreds Kulturhi­sto­riske Museum på én fælles matrikel
Så indtil videre lever de 2 museer i bedste velgående på hver deres matrikel. Og som I kunne høre tidligere, så udvikler Museum Vestsjælland museets tilbud med et nyt kombineret åbent udstillingsrum/krearum/madpakkespiserum. Det mangler stedet og jeg er helt sikker på, at det bliver vel modtaget af gæsterne.

Pasning af Borren
Det er en god foreningsaktivitet – og den har nu fundet et acceptabelt leje.  Men desværre har kommunen netop meddelt, at den i 2020 ikke har penge til pleje af fortidsminder overhovedet. Det er så nyt, at bestyrelsen og plejeholdet ikke har besluttet hvad vi gør. De 5000 kr, vi tjener pr. år, kommer vi til at mangle til foreningens frivillige.

Vi siger farvel til Naturens dag
Naturens Dag 2019 var ingen succes. Sandskredet i Kongsøre Skov var et fremragende sted, men gæsterne udeblev – og det gjorde aktørerne til dels også. Styregruppen har derfor besluttet ikke at afholde Naturens Dag mere. Vi planlægger i stedet at bruge kræfterne på Odsherred Unge-Folkemøde torsdag den 27. August 2020.

Tak til alle
Tilbage er kun at takke bestyrelsen for det store arbejde, I hver især gør for foreningen. Det er en fornøjelse at samarbejde med jer.
Tak til alle frivillige for jeres store engagement og arbejde.
Og så tak til vore mange medlemmer. Det er trods alt jer vi laver arbejdet for – så dejligt at I også støtter op og be­sty­relsen tolker det store medlemstal derhen, at I er tilfredse med medlemskabet og foreningens aktiviteter.