Regnskab

Revideret regnskab 2019 der blev godkendt på generalforsamlingen den 11. marts 2020

IndtægterNoter
Medlemskontingent         143.200,00
Plej en gravhøj5.000,00
Møder og arrangementer13.245,00
Bustur25.636,00
Andre indtægter3.166,50
Indtægter i alt90.247,50
Udgifter
Generalforsamling2.100,00
Bestyrelsesmøder1.248,84
Annoncer og pr.215.616,25
Kontorhold7.198,07
Portoudgifter4.552,00
Gebyr og renter60,00
Arrangementer og foredrag310.270,40
Busture25.013,70
Arkæologigruppen4355,00
Lugekonerne5708,85
Materialer6320,00
Gaver310,00
Andre udgifter710.840,00
Udgifter i alt78.593,11
Aktiver/egenkapital
Bank 1-1-201945.816,47
Årets resultat11.654,39
Bank 31-12-201957.470,86

Noter til regnskab
1. Den 1. januar havde foreningen 401 medlemmer. Vi har fået 120 nye medlemmer.
Den 1. januar 2020 havde foreningen 451 medlemmer. 32 medlemmer er i årets løb
udmeldt, nogle pga. manglende kontingent.  123 har betalt kontingent for 2020 i
2019.
2. Annoncer vedr. foredrag og udflugter.
3. Udgifter til foredragsholdere, møder vedr. naturens dag, julemærkemarch,
evaluering af afholdte arrangementer.
4. Materialer – fundposer, batterier til detektorer o.l.
5. Redskaber og materialer.
6. Materialer til møderum, opbevaringsrum på museet.
7. Kontingent Sammus, forsikring af frivillige. Drift af møderum