Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling blev afholdt onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 i “Det Vilde Køkken” i Klint, Klintvej 158, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.
Dirigent. Jørgen Stoltz blev valgt. Jørgen Stoltz konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet, idet indkaldelsesfristen på min. 14 dage er overholdt, da indkaldelsen er udsendt til medlemmerne allerede den 13. februar.
Stemmetællere. Joan Almgren og Vagn Dalsgaard blev valgt.
Referent. Ruth Christensen blev valgt.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
Formand Kjeld Jensen fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev vedtaget.
Den fulde beretning kan læses her.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, jfr. bilag 1.
Kasserer Joan Almgren fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden spørgsmål.

4. Budget
A. Fremlæggelse af budget for indeværende år, jfr. bilag 2.
Budgettet blev godkendt.
B. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse for 2021 fra 100 kr. til 125 kr. blev
på generalforsamlingen imødegået af et forslag om kontingentforhøjelse til 150 kr.
pr. år.
En skriftlig afstemning viste, at der var 2 ugyldige stemmer, 11 stemmer for 125 kr. og
23 stemmer for 150 kr. Det betyder, at årskontingentet fra 2021 er 150 kr. pr.
medlem.  

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §8 om bestyrelsens størrelse ændres, jfr.
bilag 3 nedenfor.
Bestyrelsens forslag om ændring af §8 i vedtægterne blev vedtaget.
Der ud over ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Ruth Christensen er på valg og genopstiller ikke.
Vagn Dalsgaard, Stig Merrild Madsen og Kjeld Jensen er på valg og genopstiller.
I konsekvens af de godkendte vedtægtsændringer indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at bestyrelsen herefter består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelses­suppleanter. Det blev godkendt.
Vagn Dalsgård, Stig Merrild Madsen og Kjeld Jensen blev alle genvalgt til bestyrelsen. Johan Gotfredsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Inge Nielsen, der er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen består således nu af de fire samt Joan Almgren.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Johan Gotfredsen og Lene Rosenkjær er på valg og genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Claus Marcussen og Ruth Christensen – begge nuværende
bestyrelsesmedlemmer.
Claus Marcussen og Ruth Christensen blev valgt

8. Valg af 1 revisor.
Jens Westphael Jensen er på valg og genopstiller.
Jens Westphael Jensen blev valgt.

9. Valg af 1 revisorsuppleant.
Randi Dalsgaard er på valg og genopstiller.
Randi Dalsgaard blev valgt.

10. Eventuelt.
Et spørgsmål, om hvor alle tingene fra de ”gamle” samlinger/museer er blevet af, førte til omtale af de frivilliges besøg i fællesmagasinet i Ugerløse, hvor Museum Vestsjælland opbevarer alle museets ikke udstillede genstande. Men meget er kasseret pga. at museet havde alt for mange eksemplarer (f.eks. mere end 250 manglebrætter) og at nogle genstande var i så ringe stand, at de aldrig skulle have været på museum. Kjeld annoncerede, at bestyrelsen arbejdede med at arrangere betalte besøg på Magasinet for foreningens medlemmer.
Et andet spørgsmål om foreningens stilling til at et medlem renser fredede stengærder for planter og andet organisk materiale blev ikke besvaret, da foreningen ikke har nogen jurisdiktion i relation til fredede stengærder.

Bilag 3:
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §8 om foreningens bestyrelse

Nugældende § 8.
Til foreningens bestyrelse vælges 7 medlemmer
Valgperioden er 2 år.
Af bestyrelsen afgår i ulige årstal 3 medlemmer og i lige årstal 4 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 dage efter generalforsamlingen eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammen­sæt­ning.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Forslag til ændring af §8
Til foreningens bestyrelse vælges 5 eller 7 medlemmer.
Den afgående bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, om der skal vælges 5 eller 7 medlemmer til bestyrelse for det kommende år. 
Valgperioden er 2 år.
Af bestyrelsen afgår i ulige årstal et ulige antal medlemmer og i lige årstal et lige antal medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 dage efter generalforsamlingen eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammen­sæt­ning.
Består bestyrelsen af 5 medlemmer er den beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.
Består bestyrelsen af 7 medlemmer er den beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Begrundelsen for de foreslåede ændringer er, at bestyrelsen til stadighed ønsker at sikre en funktionsduelig bestyrelse – og det er ikke givet, såfremt foreningen skal presse medlemmer til at opstille.