Generalforsamling 2020

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00-21.30 i “Det Vilde Køkken” i Klint, Klintvej 158, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, jfr. bilag 1.

4. Budget
A. Fremlæggelse af budget for indeværende år, jfr. bilag 2.
B. Fastsættelse af næste års kontingent.
 Gældende kontingentsats er 100 kr. for et medlemskab. Bestyrelsen foreslår en
kontingentforhøjelse til kr. 125 pr. år

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §8 om bestyrelsens størrelse ændres, jfr.
bilag 3 nedenfor.
Forslag til punkt 5 skal værebestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt til bestyrelsen, kan
diskuteres på generalforsamlingen, men ikke gøres til genstand for
beslutning/afstemning.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Ruth Christensen er på valg og genopstiller ikke.
Vagn Dalsgaard, Stig Merrild Madsen og Kjeld Jensen er på valg og genopstiller.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Johan Gotfredsen og Lene Rosenkjær er på valg og genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår Claus Marcussen og Ruth Christensen – begge nuværende
bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1 revisor.
Jens Westphael Jensen er på valg og genopstiller.

9. Valg af 1 revisorsuppleant.
Randi Dalsgaard er på valg og genopstiller.

10. Eventuelt.

Bilag 1:
Regnskab 2019

IndtægterNoter
Medlemskontingent         143.200,00
Plej en gravhøj5.000,00
Møder og arrangementer13.245,00
Bustur25.636,00
Andre indtægter3.166,50
Indtægter i alt90.247,50
Udgifter
Generalforsamling2.100,00
Bestyrelsesmøder1.248,84
Annoncer og pr.215.616,25
Kontorhold7.198,07
Portoudgifter4.552,00
Gebyr og renter60,00
Arrangementer og foredrag310.270,40
Busture25.013,70
Arkæologigruppen4355,00
Lugekonerne5708,85
Materialer6320,00
Gaver310,00
Andre udgifter710.840,00
Udgifter i alt78.593,11
Bank 1-1-201945.816,47
Årets resultat11.654,39
Bank 31-12-201957.470,86

Noter til regnskab
1. Den 1. januar havde foreningen 401 medlemmer. Vi har fået 120 nye medlemmer.
Den 1. januar 2020 havde foreningen 451 medlemmer. 32 medlemmer er i årets løb
udmeldt, nogle pga. manglende kontingent.  123 har betalt kontingent for 2020 i
2019.
2. Annoncer vedr. foredrag og udflugter.
3. Udgifter til foredragsholdere, møder vedr. naturens dag, julemærkemarch,
evaluering af afholdte arrangementer.
4. Materialer – fundposer, batterier til detektorer o.l.
5. Redskaber og materialer.
6. Materialer til møderum, opbevaringsrum på museet.
7. Kontingent Sammus, forsikring af frivillige. Drift af møderum.

Bilag 2:
Budget 2020

INDTÆGTER  
KONTINGENT 37.000,00
TILSKUD / GAVER 0,00
ADOPTER EN GRAVHØJ 5.000,00
FOREDRAG OG ARRANGEMENTER 13.000,00
BUSTURE 26.000,00
ANDRE INDTÆGTER 1.000,00
82.000,00
UDGIFTER
GENERALFORSAMLING 2.500,00
BESTYRELSESMØDER 1.500,00
ANNONCER OG PR. 21.000,00
KONTORHOLD 5.000,00
PORTOUDGIFTER 5.000,00
GEBYR OG RENTER 100,00
FOREDRAG OG ARRANGEMENTER 20.000,00
BUSTURE 26.000,00
ARKÆOLOGIGRUPPEN 500,00
LUGEKONERNE 700,00
MATERIALER 500,00
DRIFT AF MØDELOKALE 3.000,00
GAVER 1.000,00
FORSIKRINGER M.M. 2.000,00
ANDRE UDGIFTER 2.000,00
90.800,00
UNDERSKUD 8.800,00

Bilag 3:
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §8 om foreningens bestyrelse

Nugældende § 8.
Til foreningens bestyrelse vælges 7 medlemmer
Valgperioden er 2 år.
Af bestyrelsen afgår i ulige årstal 3 medlemmer og i lige årstal 4 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 dage efter generalforsamlingen eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammen­sæt­ning.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Forslag til ændring af §8
Til foreningens bestyrelse vælges 5 eller 7 medlemmer.
Den afgående bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, om der skal vælges 5 eller 7 medlemmer til bestyrelse for det kommende år. 
Valgperioden er 2 år.
Af bestyrelsen afgår i ulige årstal et ulige antal medlemmer og i lige årstal et lige antal medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 dage efter generalforsamlingen eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammen­sæt­ning.
Består bestyrelsen af 5 medlemmer er den beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede.
Består bestyrelsen af 7 medlemmer er den beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Begrundelsen for de foreslåede ændringer er, at bestyrelsen til stadighed ønsker at sikre en funktionsduelig bestyrelse – og det er ikke givet, såfremt foreningen skal presse medlemmer til at opstille.